Conditions générales

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN


 1. TOEPASSING EN INTERPRETATIE

Huidige algemene verkoopvoorwaarden zijn exclusief van toepassing op alle contractuele betrekkingen tussen MIA TRADING INT. SA/NV (KBO-nummer 0455.011.360) met maatschappelijke zetel te Werkhuizenkaai 22-23 Bus 6 Mabru – Deur B4 te 1000 Brussel, België, hierna genoemd “MIA TRADING” en de klant.  

De algemene of bijzondere voorwaarden van de klant kunnen niet tegengeworpen worden jegens MIA TRADING. Het sluiten van eender welke overeenkomst tussen partijen brengt automatisch de aanvaarding mee door de klant van huidige algemene voorwaarden. Enkel de bijzondere voorwaarden die in de overeenkomst of de bestelbon vermeld staan of die schriftelijk tussen partijen overeengekomen werden kunnen hiervan afwijken.  

In functie van de context en tenzij anders bepaald, (i) dient de term “Klant” in de huidige algemene voorwaarden geïnterpreteerd te worden als verwijzend naar iedere afnemer, prospect, invoerder, verdeler, partner of contractant; (ii) de term “Overeenkomst” naar een offerte, bestek, bestelbon, verkoopovereenkomst, distributieovereenkomst of eender welke andere overeenkomst tussen partijen; (iii) de term “Artikel” naar alle al dan niet voedingsproducten die door MIA TRADING verdeeld, geleverd en/of gecommercialiseerd worden..

 

 1. OFFERTE, BESTELLING EN BEVESTIGING

Een bestek of offerte afgeleverd door MIA TRADING is niet bindend en is maximum 10 dagen geldig vanaf de datum van het document. 

Elke mondelinge of schriftelijke bestelling of vraag uitgaande van de Klant, is onmiddellijk en onherroepelijk bindend ten aanzien van de Klant. Deze bestelling dient echter bevestigd te worden door MIA TRADING en zal slechts bindend zijn voor deze laatste op de datum die in deze bevestiging vermeld wordt.

 

 1. PRIJS EN BETALINGSMODALITEITEN

Bestellingen met een leveringstermijn van meer dan één (1) maand, worden aanvaard onder voorbehoud van prijsverhogingen die meer bepaald opgelegd zouden kunnen worden door partners of onderaannemers van MIA TRADING, of die veroorzaakt worden door omstandigheden buiten de wil om van MIA TRADING en ten gevolge waarvan de uitvoering van de Overeenkomst door MIA TRADING duurder uitvalt.

 

Behalve indien anders overeengekomen door partijen, zijn de prijzen EXW (ex work – vertrek van fabriek - adres van de uitbatingszetel van MIA TRADING in België), exclusief BTW of eender welke andere taksen, belastingen, rechten, transport of enige andere algemene kost die niet specifiek in de Overeenkomst vermeld staat.

 

Alle bankkosten, -heffingen en -vergoedingen zijn enkel ten laste van de Klant.

 

Behalve indien anders overeengekomen tussen partijen, dienen de betalingen uitgevoerd worden ten laatste binnen de acht (8) dagen vanaf de factuurdatum, in euro, per bankoverschrijving op het nummer dat op de factuur vermeld staat.

 

Contant betalingen mogen nooit meer dan 2999,99€ boven gaan per factuur.

 

Iedere betwisting betreffende de facturen dient schriftelijk te gebeuren (per e-mail of per brief), binnen de acht (8) kalenderdagen na de uitgifte van de betrokken factuur. Na deze termijn, zal geen betwisting meer aanvaard worden en zal de factuur geacht worden te zijn aanvaard.

 

Als MIA TRADING akkoord gaat om een levering uit te stellen op vraag van de Klant, dient elke som verschuldigd bij de verzending betaald te worden op de datum waarop MIA TRADING klaar is om de verzending uit te voeren, en de Producten die voor de Klant opgeslagen worden, zullen vanaf deze datum op risico en op kosten van de Klant opgeslagen worden.

Als de Klant weigert of vertraging oploopt om de Producten te aanvaarden of in ontvangst te nemen, dient hij de betaling(en) uit te voeren overeenkomstig de voorwaarden die aanvankelijk tussen Partijen overeengekomen werden en dient hij alle kosten die veroorzaakt werden door de weigering of vertraging te wijten aan de Klant, aan MIA TRADING terug te betalen.

De Producten kunnen in één enkele zending of in verschillende zendingen verstuurd worden mits akkoord van de Klant. Elke zending zal afzonderlijk gefactureerd worden.

 

Als de Klant de aan hem gerichte facturen niet betaalt volgens de vastgestelde voorwaarden, zal hij van rechtswege en zonder aanmaning veroordeeld worden tot een forfaitaire verwijlintrest van 1 % per maand. Een begonnen maand staat gelijk met een volledige maand voor de berekening van de intresten. MIA TRADING zal ook een vergoeding van 12% van het factuurtotaalbedrag aan de klant opeisen met een minimum van 100€. De administratieve en gerechtelijke kosten van een invordering zullen uitsluitend aangerekend worden aan de Klant.

 

Bij gebrek aan betaling op één enkele vervaldatum, behoudt MIA TRADING zich het recht voor haar eigen verplichtingen op te schorten, en zelfs de Overeenkomst te ontbinden, en tegelijkertijd de gedeeltelijke betalingen die door de Klant aan MIA TRADING betaald werden, te behouden.

 

 1. BEHOUD VAN EIGENDOM

Het eigendom van de door de Klant bestelde Producten zal slechts aan de Klant overgedragen worden nadat de volledige prijs aan MIA TRADING betaald werd, zelfs indien de Producten reeds aan de Klant geleverd werden. Zolang de volledige betaling van alle verschuldigde sommen niet uitgevoerd werd, zal de Klant in geen welke wijze ook, noch deze vervormen, verkopen, gebruiken, of aan derden overmaken.  

 

Bij gebrek aan volledige betaling, is MIA TRADING ertoe gerechtigd haar eigendomsrecht te doen gelden en is de Klant verplicht MIA TRADING toe te laten zonder problemen de Producten terug in haar bezit te nemen. 

 

 1. UITVOERINGSTERMIJNEN EN VERLENGING VAN DE TERMIJNEN

De uitvoeringstermijnen van de verplichtingen van MIA TRADING zijn deze die tussen partijen overeengekomen werden, doch deze zijn niet dwingend. MIA TRADING kan slechts aansprakelijk gesteld worden indien er sprake is van een aanzienlijke vertraging die uitsluitend te wijten is aan een ernstige fout van harentwege. De Klant heeft geenszins het recht om de Producten te weigeren, een schadevergoeding te eisen of de Overeenkomst te ontbinden omwille van een laattijdige levering van de Producten, behalve in geval van een ernstige fout vanwege MIA TRADING.

 

Iedere wijziging die achteraf door de Klant gevraagd wordt en die afwijkt van het aanvankelijk akkoord, kan een prijsvermeerdering en een verlenging van de uitvoeringstermijn met zich meebrengen.  

 

De Producten worden aangeboden binnen de perken van de beschikbare voorraden. In geval het geheel of een deel van de Producten niet beschikbaar zijn, zal MIA TRADING de Klant per email of telefonisch informeren hierover en zal zij aan de Klant de mogelijkheid bieden om te kiezen om af te wachten, de bestelling te wijzigen of de Overeenkomst kosteloos te annuleren. 

 

 1. CONFORMITEIT EN WAARBORG

De Producten worden vervaardigd in naleving van de normen en standaarden die geldig zijn in België en in de Europese Unie en overeenkomstig de specificaties die in de bestelling vastgelegd werden.  

 

MIA TRADING behoudt zich het recht voor enkele kenmerken van de Producten te wijzigen (zoals een wijziging van de recepten en ingrediënten) zonder voorafgaandelijke kennisgeving of akkoord van de Klant, voor zover dit de kwaliteit van de Producten niet aantast.

 

Van zodra de Producten toegankelijk zijn voor de Klant, dient de Klant deze binnen de 48 uur aandacht te onderzoeken, en alle zichtbare gebreken of afwijkingen waarvoor MIA TRADING aansprakelijk is op precieze en gedetailleerde wijze meedelen.   

 

MIA TRADING garandeert dat de Producten geen verborgen materiëlegebreken vertonen noch verborgen fabricagefouten waarvoor MIA TRADING uitsluitend aansprakelijk zou zijn, gedurende de levensduur van de Productentot aan hun uiterste gebruiksdatum. Vallen echter buiten deze waarborg, alleexterne oorzaken, slijtage, aantasting, misbruik, verwaarlozing, verkeerdgebruik, onredelijk gebruik, vervoer, laden en lossen, abnormaleomstandigheden wat betreft temperatuur, vochtigheid of properheid, eniedere, al dan niet opzettelijke, ongepaste handeling, die te wijten zijn aan deKlant of aan een derde partij.

 

In geval van gebreken zoals vermeld in de twee vorige paragrafen, zal MIA TRADING de niet conforme Producten geheel of gedeeltelijk ruilen. De geruilde Producten zullen dan naar de Klant verstuurd worden samen met de volgende bestelling die door deze Klant wordt geplaatst, behalve indien de Partijen hier anders over beslist hebben. De Producten blijven onder waarborg gedurende de nog niet vervallen termijn van de basiswaarborg, zonder dat deze termijn evenwel overschreden mag worden. De kosten voor de verzending en de wederverzending zullen aan de Klant aangerekend worden.  

 

In geval de partijen niet akkoord zijn over de gebreken, fouten of afwijkingen van de Producten, zullen zijn beroep doen op een door hen gekozen onafhankelijk laboratorium. De laboratoriumkosten zullen evenredig tussen hen verdeeld worden. Zij zullen gebonden zijn door de analyses die door het laboratorium uitgevoerd worden.

 

MIA TRADING behoudt zich het recht voor haar garantieverplichting op te schorten als de Klant haar eigen verplichtingen niet volledig nakomt. Deze opschorting zal de aanvankelijke duur van de waarborg echter niet verlengen.

 

Er is geen enkele andere waarborg van toepassing, ongeacht of deze wettelijk, geschreven, mondeling, uitdrukkelijk of impliciet is, met inbegrip van de waarborgen meet betrekking tot de verhandelbaarheid of de geschiktheid voor een bijzonder gebruik bijvoorbeeld.

 

 1. GEBRUIK EN BEHANDELING VAN DE PRODUCTEN

De Klant is er zich van bewust dat de Producten:

 • Kwetsbaar zijn en op delicate wijze behandeld dienen te worden, op een droge, schone plaats en in goede temperatuur omstandigheden vervoerd en opgeslagen dienen te worden;

 • Behandeld, vervoerd en opgeslagen dienen te worden in naleving van de lokale en internationale regelgevingen en praktijken;

 • Niet anders gebruikt mogen worden dan hetgeen strikt aanbevolen wordt door MIA TRADING of dan wat er normaal van de Producten verwacht wordt.

 1. KLANTENREFERENTIE

Behalve indien anders schriftelijk overeengekomen, is MIA TRADING gemachtigd om de naam van de Klant (met inbegrip van de logo’s en de foto’s van de Klant) als referentie te vermelden op eender welke drager (brochures, websites, stands, posters, persmededelingen enz.), evenals algemene en openbare informatie betreffende de Producten die door MIA TRADING aan de Klant verkocht werden.

 

 1. INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

MIA TRADING is en blijft de enige eigenaar en houder van alle huidige en toekomstige intellectuele rechten, van welke aard ook, met betrekking tot de merken, logo’s, tekeningen, grafische creaties, documenten, handleidingen, producten, recepten, ontwerpen, knowhow, vervaardigingsmethodes en originele ideeën in verband met de Producten, ongeacht of deze al dan niet beschermd of gedeponeerd zijn. De Klant verbindt er zich toe om de Producten niet na te maken of te vervalsen, noch identieke of gelijkaardige ontwerpen te commercialiseren, noch merken, logo’s of modellen te registreren of deponeren, of in het algemeen een intellectueel eigendomsrecht op al deze elementen te doen erkennen, noch op enigerlei wijze de etiketten te verwijderen van de Producten die hij verworven zou hebben.  

 

 1. VERTROUWELIJKHEID

Alle documenten of informatie, zonder beperking, die door MIA TRADING aan de Klant gegeven of getoond worden, vervaardingsmethodes en technieken met betrekking tot de Producten, prijzen, commerciële en financiële voorwaarden of kosten dienen strikt vertrouwelijk te blijven. Behalve als deze informatie reeds openbaar toegankelijk geworden is op een volledig wettelijke wijze, mag de Klant deze informatie in geen geval, hetzij rechtstreeks hetzij onrechtstreeks, kenbaar maken of meedelen aan derden, noch deze voor zichzelf of voor een derde gebruiken, buiten de strikte uitvoering van de Overeenkomst, en dit zelfs na volledige afloop van de Overeenkomst.

 

 1. BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

In geval MIA TRADING aansprakelijk gesteld wordt, kan MIA TRADING slechts aansprakelijk gehouden worden voor de rechtstreekse schade die uitsluitend te wijten is aan een ernstige en opzettelijke fout van harentwege, met uitsluiting van elke andere schade zoals meer bepaald winstderving, algemene kostenstijging, niet gederfde inkomsten, klantenverlies of gemiste besparingen, of enige andere schade of onrechtstreeks verlies. Het bedrag van de schade waarvoor MIA TRADING aansprakelijk gesteld zou kunnen worden mag niet hoger liggen dan 10% van het bedrag van de bijzondere handelstransactie waaruit haar aansprakelijkheid voortvloeit.

 

 1. OVERMACHT

De partijen zijn niet verantwoordelijk voor het niet uitvoeren van enige niet contractuele verplichting wanneer deze niet-uitvoering te wijten is aan een geval van overmacht, buiten haar wil om en die redelijkerwijze niet door partijen kon voorzien worden op het moment dat de Overeenkomst gesloten werd of die niet door partijen verhinderd of overstegen kon worden, zelfs indien deze overmacht de uitvoering van de Overeenkomst niet volledig onmogelijk, maar slechts aanzienlijk moeilijker of duurder maakt. Worden meer bepaald beschouwd als gevallen van overmacht: brand, staking, ongeval, ziekte, natuurramp, vernietiging van installaties of uitrustingen, computer bugs, wijzigingen in de IT-omgeving, algemeen gebrek aan bevoorrading of vervoermiddelen, vertraging of niet-nakoming van verplichtingen door leveranciers of onderaannemers van MIA TRADING.  

 

De partijen zijn niet verantwoordelijk voor het niet uitvoeren van enige niet contractuele verplichting wanneer deze niet-uitvoering te wijten is aan een geval van overmacht, buiten haar wil om en die redelijkerwijze niet door partijen kon voorzien worden op het moment dat de Overeenkomst gesloten werd of die niet door partijen verhinderd of overstegen kon worden, zelfs indien deze overmacht de uitvoering van de Overeenkomst niet volledig onmogelijk, maar slechts aanzienlijk moeilijker of duurder maakt. Worden meer bepaald beschouwd als gevallen van overmacht: brand, staking, ongeval, ziekte, natuurramp, vernietiging van installaties of uitrustingen, computer bugs, wijzigingen in de IT-omgeving, algemeen gebrek aan bevoorrading of vervoermiddelen, vertraging of niet-nakoming van verplichtingen door leveranciers of onderaannemers van MIA TRADING.

 

 1. ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST 

MIA TRADING kan de Overeenkomst beëindigen of haar eigen verplichtingen opschorten op elk moment, zonder vooropzeg noch vergoeding voor de Klant, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling:

– indien de Klant zijn contractuele verplichtingen niet nakomt of indien blijkt dat hij één van zijn verplichtingen niet zal nakomen of er een ernstig risico bestaat dat hij één van zijn verplichtingen niet zal nakomen, zelfs vooraleer de betrokken verplichting verschuldigd is. In dat geval is/zijn elke/alle betaling(en) die door de Klant gedaan werd(en) definitief verworven door MIA TRADING, en dit onverminderd de eventuele schadevergoeding mocht het bedrag van de werkelijk geleden schade van MIA TRADING, hoger uitvallen.

- in geval van onbekwaamheid, faling, staking van betalingen, vraag tot uitstel van betalingen, procedure van minnelijke of gerechtelijke reorganisatie, of eender welke andere gebeurtenis die wijst op financiële moeilijkheden in hoofde van de Klant.

- in geval MIA TRADING de uitoefening van haar professionele activiteiten stopzet of grondig wijzigt.

- in geval van overmacht die langer duurt dan 6 maand.

 

In geval de Klant de Overeenkomst beëindigt zonder ernstige en opzettelijke fout vanwege MIA TRADING, zal MIA TRADING automatisch recht hebben op een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 50 % van het bedrag van de ontbonden bestelling, onverminderd de eventuele schadevergoeding mocht het bedrag van de werkelijk geleden schade van MIA TRADING, hoger uitvallen.

 

 1. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE GERECHT

De Overeenkomst (het Contract tussen de Klant en MIA TRADING) en huidige algemene voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht.

In het geval van een geschil, betwisting of klacht die voortvloeit uit het contract (de Overeenkomst) of de daaropvolgende wijzigingen die niet in der minne kunnen worden opgelost, zijn de rechtbanken en tribunalen van Brussel in België (Franstalige kamers) uitsluitend bevoegd.

 

 1. VOORTBESTAAN VAN DE VERPLICHTINGEN

De verplichtingen met betrekking tot de klantenreferenties, de intellectuele eigendomsrechten, de vertrouwelijkheid en de beperkte aansprakelijkheden blijven verder bestaan na een annulering, ontbinding of opzeg van enige Overeenkomst tussen de Partijen. 

Schuiven naar boven
nl_NL_formalDutch